wylosuj kolejny
Newsletter
podaj email:

 
buttonarium.eu - Strona Polskich Kolekcjonerów Guzików
8230 guzików 1552 właścicieli 766 sygnatur 684 wytwórców 269 komentarzy
pl

GUZIKI MUNDUROWE 1792-1945 tom 1 - D. Krupop, Łódź 2011

Książka Dawida Krupopa, to bardzo przydatna i długo oczekiwana na polskim rynku kolekcjonerskim pozycja dotycząca guzików mundurowych wybranych państw europejskich (od końca XVIII do początku XX wieku). Autor bliżej przedstawił guziki takich państw jak: Austro-Węgry (1914), Francja (1792-1815), Polska pod zaborami (1807-1914) oraz Rosja Carska (1829-1917). Temat historycznych guzików wojskowych jest bardzo ciekawy i często pojawia się w dyskusjach kolekcjonerów i to nie tylko zajmujących się guzikami. Bogata i burzliwa historia naszego kraju sprzyjała pojawieniu się na jego terytorium wielu rodzajów guzików. Właśnie za sprawą historii, na obszarze Polski występują guziki wielu różnych krajów (zabory, wojny, główne szlaki handlowe).

Książka Dawida Krupopa GUZIKI MUNDUROWE 1792-1945 jest cennym uzupełnieniem sztandarowej pozycji z tego zakresu Boczkowski W., Jaroszyński-Wolfram M., Gładki K. - GUZIKI Przewodnik dla kolekcjonerów i ma szansę zyskać popularność wśród rodzimych filobutonistów.

W pierwszym rozdziale autor zawarł, jak sam napisał: "długą i barwną historię guzika w skrócie" (średniowiecze - nowożytność- XVIII/XIX wiek, aż po wiek XX). Jest to istotne dla lepszego zrozumienia tematu guzików historycznych (nie tylko wojskowych) oraz dla łatwiejszej oceny wieku poszczególnych egzemplarzy.

Drugi rozdział został poświęcony guzikom Austro-Węgier, autor przybliżył najpierw temat samej armii austro-węgierskiej, następnie podał informacje dotyczące piechoty, kawalerii, artylerii oraz wojsk technicznych. W dalszej części rozdziału szczegółowo opisał i zaprezentował wszystkie rodzaje guzików występujących w armii austro-węgierskiej przed wybuchem I wojny światowej. Rozdział kończą informacje poświęcone guzikom urzędniczym.

Trzeci rodział zawiera krótki rys historyczny oraz charakterystykę dotyczące francuskich guzików wojskowych oraz wpływ trendów francuskich na rodzaje guzików w innych armiach europejskich. W dalszej części rozdziału zamieszczono informacje na temat guzików piechoty, z uwzględnieniem historii poszczególnych pułków oraz z rozbiciem na poszczególne okresy historyczne. Dalej przedstawiono pułki kawalerii, w tym: pułki dragonów, karabinierów, kirasjerów, lansjerów i szaserów oraz przykłady noszonych przez nich guzików. Następnie autor opisał guziki przysługujące artylerzystom oraz przedstawił historę pułków artylerii pieszej, konnej oraz artylerii marynarki z rozbiciem na poszczególne okresy historyczne. Po guzikach artyleryjskich zostały zaprezentowane guziki Gwardii cesarskiej wraz ze wskazaniem najbardziej prawdopodobnych miejsc ich występowania. Rozdział kończy zdjęcie i opis szczególnie ciekawego francuskiego guzika wojskowego znalezionego na polskiej ziemi, a mianowicie guzika z herbem marszałka Michael'a Ney'a - jednego z najdzielniejszych i najwspanialszych dowódców wojskowych okresu przełomu XVIII i XIX wieku.

Czwarty rozdział w całości poświęcony został guzikom Polski pod zaborami. Autor kolejno przedstawia tło historyczne oraz guziki piechoty, kawalerii, artylerii, generalicji, saperów i wojsk inżynieryjnych oraz Korpusu Weteranów i Korpusu Inwalidów z okresu Księstwa Warszawskiego. Następnie bardzo dużo miejsca autor poświęcił polskim guzikom wojskowym z okresu Królestwa Polskiego (z numerami, z armatami i gorejącym granatem, z samym gorejącym granatem, z literami) z rozbiciem na okres przed, w trakcie i po Powstaniu Listopadowym. W dalszej części zostały zaprezentowane guziki urzędów i służb państwowych, w tym: urzędników państwowych, pracowników poczty i telegrafu, urzedników województw, guberni oraz miast Królestwa Polskiego, pracowników służby zdrowia, oświaty i kultury, a także więziennictwa. Rozdział zamyka zestawienie producentów guzików, którzy działali w tym czasie na terenie naszych ziem.

Piąty, ostatni rozdział poświęcony jest Rosji Carskiej. Na wstępnie autor scharakteryzował ogólnie główne wzory guzików wojskowych ze względu na rok wprowadzenia (1829 i 1857). W dalszej części dokładnie zostały opisane guziki numerowane (numerowe, numerowo-literowe) poszczególnych wzorów z rozbiciem na guziki piechoty, pułków morskich, korpusu topografów oraz kawalerii. W tej części można znaleźć informacje dotyczące historii bardzo wielu pułków, które nosiły poszczególne rodzaje opisywanych guzików. W dalszej części zaprezentowano guziki: z gorejącym granatem i cyfrą (grenadierów, karabinierów, kirasjerów), z gorejącym granatem i literą oraz z samym gorejącym granatem. Kolejnym rodzajem guzików zaprezentowanym w tym rozdziale są guziki: z armatami i numerem oraz z armatami, numerem i literą (literami). W dalszej części autor opisał i przedstawił guziki takie jak: z armatami i gorejącym granatem, z toporami, z toporami i gorejącym granatem, z koroną carską, z kotwicą, z kotwicą i armatami, z orłem, z orłem i armatami, z orłem i toporami, z orłem różne, z łopatami, z toporem, kotwicą i cyfrą, jednistek karnych oraz guziki gładkie - wszystko bogato ilustrowane i z rozbiciem na główne wzory. Po guzikach wojskowych zaprezentowano guziki różnych instytucji, urzędów, służb państwowych i cywilnych oraz szkolnictwa, w tym guziki: z orłem państwowym (urzędnicy państwowi i cywilni), z dworu carskiego, pracowników poczty i telegrafu, jednostek i yrzędów technicznych i inżynieryjnych, jednostek granicznych i celnych, senatu, ministerstwa sprawiedliwości oraz organów im podległych, inspekcji pracy oraz straży ogniowej. Rozdział zamyka zestawienie producentów guzików, którzy wytwarzali wyżej opisane guziki.

Książkę kończy ważniejsza bibliografia (publikacje książkowe, Internet i artykuły), z której autor korzystał.

© buttonarium.eu